За дружеството

„Порт Инвест” ЕООД е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2. Предметът му на дейност включва осъществяване на дейност на пристанищен оператор, извършване на пристанищни услуги, фрахтовка и транспортно-спедиционна дейност; търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища, в т.ч. превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт; превоз на пътници и багаж; наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства; буксировка и тласкане на плавателни средства и товари; корабно снабдяване, извършване на речни, морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване; корабно агентиране; кораборемонт за свои и чужди нужди и други видове търговска дейност, за които няма нормативна забрана.

С Решение № 49/24.01.2013 г. на Министерския съвет на Република България, „Порт Инвест“ ЕООД е определено за Концесионер на „Пристанищен терминал Лом“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом. По силата на сключения концесионен договор, „Порт Инвест“ ЕООД притежава права на единствен пристанищен оператор на Пристанище Лом.

„Порт Инвест“ ЕООД е вписано в Регистъра на пристанищните оператори в Република България и притежава Удостоверение № 42007/11.03.2021 г. за регистрация на пристанищен оператор. Дружеството е вписано във водения от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Регистър на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на товароподемни кранове; товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит; товарозахващащи приспособления; окачени кошове за повдигане на хора; подвижни работни площадки, за което притежава Удостоверение № Р112/04.02.2015 г.

В стремежа си за предлагане на продукти, производствени процеси и услуги с едно и също постоянно качество, съответстващо на националните и международни стандарти, с оглед постигане на непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процес на работа и с цел максимално удовлетворяване на изискванията на своите клиенти, в „Порт Инвест“ ЕООД са внедрени и ефективно действащи системи за управление на качеството, на околната среда, система за здравословни и безопасни условия на труд. Дружеството е сертифицирано в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.