Правила и обичаи

РАЗДЕЛ I.
КРАТКА СПРАВКА:

Географското положение на град Лом благоприятства развитието му като, търговски и транспортен център.

В момента Лом е един от големите транспортни центрове в страната. Това се обуславя от наличието на добре развита инфраструктура – железопътни, автомобилни и водни връзки до всички страни по поречието на р. Дунав. "Пристанищен терминал Лом" е включен в списъка на пристанищата за обществен транспорт по чл.103а, ал.1, т.1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), като част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом. Пристанището е разположен на р. Дунав от речен км 742 до речен км 742.500 и е най- близко разположеното пристанище до административния и стопанки център на страната – гр. София.

Територията на пристанището е 371 129 кв.м. по кадастралната карта на гр. Лом. Върху част от нея - 302 379 кв.м. е изградена основната пристанищната инфраструктура и съоръжения, позволяващи извършването на пристанищни услуги и други стопански дейности на пристанищния терминал.

На територията на терминала се извършва граничен паспортно-визов, митнически, фитосанитарен контрол и карантина. Територията на терминала се охранява и има организиран пропускателен режим.

Пристанището е свързано с националната железопътна мрежа и с републиканската пътна мрежа. Посредством първокласен път през гр. Монтана се осъществява връзка с международен път Е 79.

Съгласно българското законодателство цялата пристанищна територия е учредена и работи като склад под режим митническо складиране.

Терминалът разполага с :

  • Корабни места – 13 броя;
  • Обща дължина на корабните места – 1 335 м;
  • Обща дължина на кейовия фронт – 1 422 м и 140 м вълноломи;
  • Закрити складове с обща площ от 8 343 кв.м;
  • Открити складове с обща площ от 117 921 кв.м.

В зависимост от историческия път и етапност на изграждане на пристанището в района на гр. Лом и геометричната конфигурация на територията му, са обособени отделни пристанищни райони - т.н. бял кей, метален шпунт, западен кей, южен кей и източен кей.

Пристанищните терминали разполагат с необходимата техника, съвременни технологии и квалифициран персонал за извършване на пълния цикъл "пристанищна услуга" – обработка на кораби, вагони и автотранспорт от приемане на товарите, тяхното съхранение в открити складове и експедиция до крайни получатели. Разположените на територията на терминала открити и закрити складове, товаро-разтоварни съоръжения и инженерната инфраструктура за водоснабдяване, електрозахранване на специализираните съоръжения за обработка на товарите и осветление обезпечават предоставянето на пристанищни услуги, характерни за едно пристанище от универсален тип.

РАЗДЕЛ II. - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ »