Правила и обичаи

РАЗДЕЛ V.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИСТИГАЩИ КОРАБИ:

Чл.48. Капитанът на всеки пристигащ кораб, чрез корабния агент е длъжен да даде на пристанището 3-дневни предварителни известия и до 24 часа окончателно известие за пристигане на кораба, а за кораб пристигащ от пристанище, намиращо се на преход по-малък от 24 часа, е длъжен да съобщи на пристанището предварително, но не по-късно от един час след излизането му от отправното пристанище окончателния час на пристигане.

Чл.49. Капитанът чрез корабния агент е длъжен да съобщи за пристигащ кораб с окончателно известие:

 • максимално газене на кораба при пристигане и отплаване;
 • най-големи дължина и ширина;
 • количество и размер на товарните помещения и люкови закрития;
 • наличие на корабни товароподемни съоръжения (количество, разположение, товароподемност, излет на стрелата зад борда);
 • изчерпателен и четлив товарен план;
 • готовност на машината;
 • вид и количество на товара, включително на борда;
 • особени физико-химични свойства, сведения за тежки, дългомерни и извънгабаритни товари;
 • потребности от гориво, вода, друго снабдяване и услуги;
 • друга информация за кораба и товара, в т.ч. опасен ли е и предполага ли нормална обработка на кораба в пристанището;
 • подробна информация за опасните товари;
 • товароподемност;
 • наличие на подрулващо устройство;
 • разположение, вид и товароносимост на Ро-Ро клапата (при Ро-Ро кораби);
 • корабопритежателя;
 • изчислено време за пристигане;
 • пълна информация за наличие на товарни документи;
 • спедитори и получатели (ако са известни).

Чл.50. Освен изискваните от ИА “Морска администрация” документи, корабните администрации връчват чрез своя агент на пристанището:

 • известие за необходимостта от постелъчен материал и резервен амбалаж, от което са видни необходимите количества и за чия сметка е доставката им;
 • документация за евентуална фумигация на превозвания товар, вид на фумигантите и срока на разпадане.

Чл.51. Капитанът на кораба чрез агента е длъжен да извести пристанището за всички задръжки по пътя, които могат да предизвикат закъснение на кораба от предполагаемите срокове на пристигане.

Чл.52. При пристигане на кораб след съобщения срок, произтеклите разходи и щети за товарите му, както и престоите на транспортните средства, механизация и работна сила са за сметка на клиента.

Чл.53. Пристанището потвърждава приемането на информацията и съобщава на капитана чрез неговият агент условията за въвеждане на кораба в пристанището, кея за швартоване или мястото на рейда, определено от пристанището и предполагаемата дата на поставяне на кораба под обработка.

Чл.54. (1) Въвеждането, извеждането и преместването на корабите се извършва по всяко време на денонощието по преценка на пристанището в зависимост от метеорологичната обстановка и съгласно задължителните разпореждания на ИА „Морска администрация”.

(2) Маневрената дейност (буксировка) по въвеждане и извеждане на безекипажни плавателни съдове за обработка по корабните места, разположени в лимана, с номера от 4КМ до 13КМ включително, да се извършва само от маневрен кораб на пристанищния оператор.

« РАЗДЕЛ IV. - УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПРИСТАНИЩЕТО       РАЗДЕЛ VІ. - ПОСТАВЯНЕ НА КОРАБИТЕ ПОД ОБРАБОТКА. ГОТОВНОСТ НА КОРАБА ЗА ОБРАБОТКА »