Правила и обичаи

РАЗДЕЛ ХІІІ.
ІІ. ПРИЕМАНЕ, ОБРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЕДИЦИЯ НА ТОВАРИ ОТ И ЗА СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

Чл.160.(1) Товарите, които пристигат от страни членки на Европейския съюз се разтоварват и приемат в пристанищните складове след представяне на:

 • Копие от манифеста в превод на български език, изготвен от корабособственика, или от негов представител (корабен агент). Към манифеста се прилага опис на вложените материали за укрепване или сепариране на товарите.
 • Нареждане за разтоварване – подава се от товародателя или негов представител (спедитор).

(2) Упълномощен пристанищен служител приема посочените документи:

 • манифест в 2 екземпляра и Нареждане за разтоварване и/или експедиция в 3 екземпляра, проверява ги, заверява с подпис и печат (щемпел) и завежда в регистровата книга със съответния входящ номер.

(3) Разпределението на посочените документи се извършва:

 1. Един екземпляр за търговското досие на кораба.
 2. Един екземпляр към книга при организатор складово стопанство.

(4) Копие от посочените по-горе документи заедно с придружаващите го първични документи се предава на стоковеда/икономист тарифиране за оформяне на първичните счетоводни документи (фактури).

(5) Разпределението на нареждането за разтоварване и/или експедиция се извършва от упълномощения пристанищен служител, след като положи собственоръчно дата и личен подпис, както следва:

 1. Един екземпляр за клиента;
 2. Един екземпляр за търговското досие в пристанището;
 3. Един екземпляр за експлоатационните служби на пристанището.

Чл.161. Щетите от престой на кораба и сухопътните превозни средства и контрасталиите са за сметка на подателя на манифеста, ако той не е представил своевременно изискваните документи на пристанището.

Чл.162.(1) При установени различия в номерата, марките, опаковките и теглата на колетите и партидите, при констатирани повреди на амбалажа на товара, липса или излишък на колети и при други нередности, в момента на разтоварването на товара от кораба се съставя акт известие (с реквизити съгласно Приложение № 1), съгласно манифеста и нареждането за разтоварване.

(2) Акт-известие се съставя в 3 екземпляра и се подписва от служител на пристанището и корабната администрация и се разпределя както следва:

 1. Един екземпляр за корабната администрация;
 2. Един екземпляр за клиента;
 3. Един екземпляр за търговското досие на пристанището;

Чл.163.(1) Предаването, приемането и складирането на товарите става съгласно манифеста и нареждането за разтоварване.

(2) Товарите, пристигнали неподредени в кораба съгласно манифеста, се разпределят от пристанището по статии на манифеста за сметка на клиента.

(3) При констатиране неподреждането на товарите се съставя акт за необичайно състояние, подписан от пристанището, корабната администрация и клиента, като произлезлите щети са за сметка на клиента.

(4) Пристанището не е задължено да разпределя товарите по отделните статии на един коносамент или по отделни коносаменти при липса на сепарация между тях или по техните трудно забележими белези като големина, дебелина, качество на металите и други подобни. В тези случаи пристанището поканва клиента да осигури свой компетентен служител, който при разтоварване на товара дава указания за правилно разпределение. Пристанището извършва това разпределение срещу заплащане до колкото е възможно, без да се забавя разтоварния процес.

Чл.164.(1) Генерален акт за приключване на манифеста се съставя не по-късно от 2 часа след окончателното разтоварване на кораба, като предварително се сверяват резултатите от приетите товари.

(2) Генералният акт се съставя в 3 екземпляра от упълномощен пристанищен служител и се подписва от него и корабната администрация, като се завежда в регистровата книга.

(3) Екземплярите на Генералният акт се разпределят:

 1. Един екземпляр за корабната администрация;
 2. Един екземпляр за клиента;
 3. Един екземпляр за търговското досие в пристанището.

Чл.165. Ако някоя от страните откаже да подпише Акт-известие, или Генерален акт, в съответния документ се прави забележка, че въпросната страна е отказала да подпише. Тази забележка се подписва от двама свидетели.

Чл.166. Пристанището приема товарите по обявеното в манифеста и нареждането за разтоварване тегло, ако не е извършено претегляне на автомобилна , жп везна или ел.кранова везна, или драфт сървей.

Чл.167. По искане на клиентите, пристанището, при възможност претегля товари, които дават големи фири.

Чл.168. Опакованите товари се приемат по бройки на колетите и обявеното тегло.

Чл.169. Вносните товари, пристигащи в пристанището с жп, или автомобилен превоз, се приемат от пристанището по обявено в товарителницата тегло, ако не е извършено претегляне.

Чл.170. От пристанището товарите се експедират по реда на получените и приети нареждания за експедиция. Изключение от поредността на експедицията се прилага в случаите, когато има писмена промяна на нареждането.

Чл.171.(1) Раздробяването на колетите в пристанището се извършва само със съгласието на клиента, ако това се налага от пристанищната технология. Товародателят предварително уведомява митническото учреждение за раздробяването на колетите.

(2) Пратките, опаковани или направени на връзки, се експедират по колети.

Чл.172.(1) За всяка експедиция или предаване на товар направо на получателите, пристанището съставя отчетно писмо или приемателно-предавателен протокол (с реквизити съгласно Приложение № 1).

(2) В отчетното писмо (приемателно-предавателния протокол), с който се отчита последната част от товара, съгласно митническия манифест, пристанището вписва, че експедицията по коносамента се приключва.

(3) Отчетните писма и приемателно-предавателните протоколи се предават или изпращат на клиентите и получателите най-късно до края на следващия работен ден и се съставят отделно за товари, предназначени за един получател, съгласно митническият манифест.

(4) Крайните отчитания, съгласно митническия манифест, се съставят от пристанището не по-късно от 7 дни след извършване на последната експедиция.

Чл.173. Пристанището извършва със свои сили привързване, укрепване, подклинване и сепарация на натоварените във вагона товари за експедиране, освен ако не е договорено друго, като всички материали и разходи по горното са за сметка на клиента – получател или превозвач.

Чл.174.(1) При погрешно отправяне на пратка, или промяна на получателя по вина на клиента, пристанището съдейства за пренасочване на товара, като допълнителните разходи са за сметка на клиента.

(2) При погрешно отправяне на пратка по вина на пристанището, то предприема действия за пренасочване на товара, като допълнителните разходи са за негова сметка.

Чл.175. Получателят на товара, при наличие на вносни товари и дадено разпределение за тях, прави ежедневни 24 и 48 часови заявки за натоварване на вагони пред съответната гара.

Чл.176. Клиентът съгласува с превозвачите и пристанището условията за експедиция и предаването на товарите с повредена опаковка, бракувани товари с некачествена маркировка, или без маркировка, бързо развалящи се и опасни товари.

Чл.177. Клиентът обезпечава превоза за дългомерни и тежки товари след предварително съгласуване с транспортните организации и предоставя схема на товара и необходимите специални захватни съоръжения.

Чл.178. Документите по обработката на вносни товари са визирани в Приложение № 3.

« РАЗДЕЛ ХІІІ. - І. ПРИЕМАНЕ, ОБРАБОТКА И ЕКСПЕДИЦИЯ НА КРАЙБРЕЖНИ ТОВАРИ       РАЗДЕЛ ХІV. - ОБРАБОТКА НА ОПАСНИ, ИЛИ ВРЕДНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ТОВАРИ»