Правила и обичаи

РАЗДЕЛ ХІ.
ОБРАБОТКА НА ИЗНОСНИ ТОВАРИ:

Чл.121.(1) Товарите предназначени за износ, пристигащи с жп и автотранспорт се приемат в пристанището по товарителницата по брой и обявено в товарителницата тегло, освен ако не е извършено претегляне на пристанищна автомобилна или жп везна.

(2) Вагоните с износни товари се предават от гарата на пристанището.

Чл.122. Товарите, които пристигат под митнически контрол се разтоварват след нареждане, заверено от митническото учреждение.

Чл.123.(1) Пристанището не отговаря за качеството на износните товари, както и за явилите се разлики между вписаното в превозните документи количество на тези товари и количеството, оказало се във вагона/автомобила.

(2) При видимо установени липси се уведомява товародателя за установяване на теглото чрез претегляне на автомобилна, или жп везна в присъствието на контролна организация.

Чл.124.(1) В пристанището се пристъпва към разтоварване на товара от вагон, или автомобил едва след като се направи щателен преглед на пломбите и състоянието на вагона/автомобила.

(2) Ако се установи, че пломбите са повредени, вагонът/автомобилът има повреди, дупки и други, от които може да е повредено неговото съдържание, пристанището уведомява клиента, служител на превозвача, служител на митническото учреждение и МВР, за което се съставя констативен протокол с реквизити, съгласно Приложение № 1.

(3) Ако повредата или друга щета не е била забелязана предварително, а се открие по време на разтоварването или по-късно, се извиква служител на превозвача и се съставя констативен протокол, съгласно уточнения по-горе ред.

Чл.125. Екземпляри от документите за липси, повреди на опаковката и други нередности, констатирани при приемането на износните товари, се предават на клиента.

Чл.126. В пристанището се приемат на склад изправни опаковки и бройни товарни единици по бройки, без претегляне и се издават в същия ред без претегляне при експедиция на тези товари за износ, освен ако товародателят не е поискал друго.

Чл.127. Пристанището може да откаже приемането на износни товари, които са в явно негодно за износ състояние.

Чл.128.(1) Масовите товари, предназначени за износ през пристанището, се изпращат към него с уточнено в отправните пунктове тегло, което задължително трябва да се отбелязва върху товарителницата.

(2) При приемането и обработването на тези товари, пристанището по искане на клиента, претегля товарните средства преди и след разтоварването им на автомобилна/жп везна.

Чл.129. В пристанищните складове не се приемат износни товари, ако за превоза им не е осигурен кораб, или не е посочена приблизителната дата за товаренето им, освен ако не е договорено друго. Тези данни задължително се вписват в заявката за износ.

Чл.130.(1) Пристанището приема, проверява и завежда в регистрова книга подадените от клиентите нареждания за натоварване, съответно изведени и подпечатани от митническото учреждение с реквизити, съгласно Приложение № 1.

(2) Нарежданията се приемат в 4 екземпляра с комплект 4 екземпляра товарни ордера (планове, каргоплан), изготвени и представени от агента, като:

  1. Един екземпляр е за клиента;
  2. Един екземпляр е за митническото учреждение;
  3. Един екземпляр с комплект товарни ордера е за експлоатационните служби на пристанището;
  4. Един екземпляр е за търговското досие в пристанището;

Чл.131. Клиентът е длъжен да изпраща стоката в изправна, стандартна и съответстваща на БДС опаковка, пригодена за превоз на всички видове транспорт, с надлежно нанесена маркировка, а също и местата за закачане, център на тежестта и предупредителни знаци.

Чл.132. Клиентът е длъжен да осигури подаване на товарите за износ на пристанището и корабните администрации съгласно одобрения товарен план без прекъсване.

Чл.133. Клиентът обезпечава изследването на износните товари, които отправя в пристанището по нормите за качество, микробиологични, радиохимически, токсикологични и санитарно-хигиенни показатели, като своевременно ги съгласува със съответните служби.

Чл.134.(1) В пристанището се извършва натоварване на товарите в съответствие с товарния план, действащите правила и инструкции, отчитащи рационалното натоварване на кораба, правилното подреждане и отделяне по партиди в товарното помещение и укрепване на товарите в кораба.

(2) Товародателят предава на митническото учреждение копие от подписаното от капитана на кораба нареждане за товарене.

Чл.135. Клиентът предприема всички мерки за своевременната експедиция на отпадналите от износ товари.

Чл.136. Документите по обработката на износни товари са визирани в Приложение № 2.

« РАЗДЕЛ Х. - ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРЕДАВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЕДИЦИЯ НА ТОВАРИТЕ       РАЗДЕЛ ХІІ. - ОБРАБОТКА И ЕКСПЕДИЦИЯ НА ВНОСНИ ТОВАРИ »