Правила и обичаи

Приложение № 1
ДОКУМЕНТИ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ:

1. Нареждане за разтоварване / товарене / експедиция / контейнеризация / деконтейнеризация:

 • Митническо учреждение, входящ номер (дата и час на приемане), митнически служител, личен печат, забележка, митническо направление на товара, ЕАД №;
 • Фирма изготвила нареждането, адрес, телефон, факс, телекс;
 • Износител / товародател;
 • Получател на нареждането – пристанище;
 • Нареждане №;
 • От / на кораб / вагон / автомобил / контейнер (№, администрация, №№ пломби, вид контейнер) / склад, район, рейс, митнически манифест №;
 • Коносамент / статия, описание на товара (вид, марка, маркировка), опаковка, брой, тегло (кг.), съгласно митническия манифест;
 • Получател / износител / разтоварно пристанище;
 • Адрес, получаваща гара;
 • От / на автомобил / вагон / контейнер (№, администрация, №№ пломби, вид контейнер);
 • Други указания;
 • Дата, управител на фирмата (фамилия, подпис, печат);
 • Получено от пристанището, вх.№ (дата,час), отговорен служител (фамилия, длъжност, подпис, печат).

2. Генерален акт :

 • Пристанище;
 • №, дата;
 • Име на кораба, пристигнал на (дата), пристигнал от, започнал разтоварване (дата, час), завършил разтоварване (дата, час);
 • Обявени товари по манифест №, коносамент, статия, описание на товара, количество, тегло (кг.), получател;
 • Действително разтоварени товари: количество, тегло (кг.), забележка (в повече, в по-малко, повреди, други);
 • Пристанище (фамилия, подпис, печат);
 • Митническо учреждение (фамилия, подпис, печат);
 • Капитан на кораба (фамилия, подпис, печат).

3. Акт известие:

 • Пристанище;
 • Дата, смяна;
 • №;
 • Кораб, пристигнал (дата), коносамент №, манифест №, получател, товарно пристанище;
 • Описание на товара;
 • Разтоварен (обявен по манифест, действително разтоварен, по-малко / в по-вече);
 • Забележки;
 • За пристанището (фамилия, подпис, печат);
 • За митническото учреждение (фамилия, подпис, печат);
 • Капитан на кораба (фамилия, подпис печат).

4. Талиманска записка:

 • Пристанище;
 • Бригада №, наряд за работа №, смяна;
 • Пом.управител склад /талиман/ (трите имена);
 • Разтоварено / натоварено от / на;
 • Коносамент/статия (съгласно митническия манифест), наименование на товара (марка, размер, качество, номерация, опаковка), брой, тегло (кг.), склад / вагон / камион / контейнер;
 • Брой колети – общо;
 • Предал, пом.управител склад (талиман), приел, дата.

5. Отчетно писмо (приемателно-предавателен протокол):

 • Пристанище;
 • До:;
 • Кораб, вагон №, автомобил №;
 • Получател, адрес, получаваща гара;
 • № по ред, наименование на товара, опаковка, контейнер №, вид, тегло, превозно средство № дата;
 • Забележка;
 • Приел (трите имена, ЕГН), подпис;
 • Управител склад (фамилия, длъжност, подпис, печат);
 • Дата.

6. Констативен протокол:

 • Пристанище;
 • Дата;
 • Състав на комисията (фамилия, длъжност, представител на);
 • Членове на комисията (фамилия, подпис, печат);
 • Констатации.

« ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ       Приложение № 2 - ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ – ИЗНОС »