Правила и обичаи

РАЗДЕЛ ХVІ.
ДОКУМЕНТИ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ:

Чл.192. Пристанището извършва и отчита експлоатационната си дейност по документ със задължителни реквизити, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящите “Правила и обичаи…”. Пристанището с вътрешен акт определя формата на отчетния документ.

Чл.193.(1) Цялата налична документация по приемането, обработката и съхранението на товарите за всяка отделна партида се комплектова и прономерова в досие и се съхранява в пристанищен архив.

(2) Достъп до архива имат само лицата, определени със заповед на пристанището или на компетентните държавни органи.

Чл.194. Компетентните държавни органи имат достъп до оперативните документи, касаещи движението на товарите в пристанището по всяко време на обработката и съхранението им, след оправомощаването от съответната институция.

« РАЗДЕЛ ХV. - РЕКЛАМАЦИИ       РАЗДЕЛ ХVІІ. - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ »