Правила и обичаи

РАЗДЕЛ ХV.
РЕКЛАМАЦИИ:

Чл.189. Рекламации по договор за пристанищна услуга се разглеждат, когато са направени своевременно пред пристанището и са подкрепени с всички придружаващи товара документи.

Чл.190.(1) Рекламациите се предявяват писмено, придружени с доказателствата в 7 дневен срок от възникване на вземането, считано както следва:

  1. по вноса – крайното отчитане (връчване на крайно отчетно писмо);
  2. по износа – от датата на подписване на акт за натоварване;
  3. по фактурите – от датата на издаване на фактурата.

(2) Предявените рекламации се разглеждат от пристанището и резултатът се съобщава писмено на рекламанта.

Чл.191. Рекламациите не спират плащанията по съответните фактури.

« РАЗДЕЛ ХІV. - ОБРАБОТКА НА ОПАСНИ, ИЛИ ВРЕДНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ТОВАРИ       РАЗДЕЛ ХVІ. - ДОКУМЕНТИ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ »