Правила и обичаи

РАЗДЕЛ III.
РЕЖИМ В ПРИСТАНИЩЕТО:

Чл.7. (1) Пристанището се явява особена режимна територия, където се извършва полицейски, граничен паспортен, държавен пристанищен, митнически, медикосанитарен, ветеринарномедицински контрол и карантина, фитосанитарен контрол и карантина на растенията, контрол по стандартизация и метрология на пристигащите и заминаващите кораби.

(2) Пристанището и пристанищните съоръжения са общодостъпни и осигуряват еднакви условия съобразно предназначението им за всички плавателни съдове.

Чл.8. (1) Органите за граничен контрол контролират преминаването през пристанището на лица, товари и транспортни средства съгласно установения в страната правов ред.

(2) Разпорежданията на длъжностните лица в кръга на правомощията им, в съответната писмена форма, свързани с безопасността и сигурността на хората, товарите и плавателните съдове, включително по охраната на труда и техническата безопасност при извършване на претоварни операции, пропускателния режим, противопожарния ред и охраната в пристанището, са задължителни за всички физически и юридически лица, корабите и техните екипажи, намиращи се на територията и в акваторията на пристанището и рейдовете.

(3) Пребиваващите в пристанището кораби и други транспортни средства са длъжни да спазват установените в него правила.

Чл.9.(1) Входния и изходния граничен контрол се организират от корабен агент.

(2) До разрешаването на свободна практика, не се допускат физически контакти на лицата, намиращи се на борда на пристигащите от задгранично плаване кораби с брега, в това число с други физически лица и плавателни съдове, с изключение при необходимост за спасяване на човешки живот.

(3) Изискванията по ал.2 важат и след извършването на изходен граничен контрол.

Чл.10.(1) Входният граничен контрол се извършва от органите за граничен паспортно-визов контрол, за митнически контрол, за ветеринарномедицински контрол и карантина, за фитосанитарен контрол и карантина, за граничен здравен контрол и за контрол на транспортните средства и от ИА "„Морска администрация”.

Чл.11. Обработката на кораба не може да започне преди извършване на корабните прегледи.

Чл.12. Органите на ИА „Морска администрация” осъществяват държавния пристанищен контрол за всеки кораб от момента на неговото навлизане в териториалните води, по време на престоя, до неговото излизане и напускане на териториалните води.

Чл.13. ИА „Морска администрация” определя дали даден кораб може да бъде допуснат в пристанището с оглед правилното му натоварване и избягване на опасността от засядане и потъване.

Чл.14. Когато ИА „Морска администрация” реши, че даден кораб не трябва да бъде допуснат в пристанището, тя определя мястото където корабът трябва да бъде обработен.

Чл.15. Лицата, ръководещи обработката на корабите, са длъжни да спазват указанията на корабната администрация и нарежданията на ИА „Морска администрация” относно сигурността на корабите.

Чл.16. Забранява се на корабните администрации без разрешение на пристанището и ИА „Морска администрация” да изваждат от експлоатация механизми и устройства, които осигуряват живучест на кораба и възможност за маневри.

Чл.17. Освен останалите случаи, при които ИА „Морска администрация” има право да задържи кораб, съгласно местните правила по писмено искане от страна на пристанището, за неизплатени дисбурсментни такси или вземания, произтичащи от аварии, сблъсквания, оказана помощ или други услуги, ИА „Морска администрация “ може да задържи кораби или товари, до предоставяне на необходимите гаранции от корабособственика или получателя на товара.

Чл.18. Задържането на кораба се прекратява след 72 часа, ако дотогава не бъде постановено от окръжния съд по реда на Обезпечителното производство, съгласно Гражданския процесуален кодекс.

Чл.19.(1) Влизането и излизането на военни кораби в/от пристанището се съгласува с ИА “Морска администрация” и с пристанищната администрация.

(2) Посещението на чуждестранни военни кораби се извършва по процедура, уредена в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(3) Гранично-полицейските кораби уведомяват пристанищната администрация при влизане и излизане от пристанищните терминали.

Чл.20. Санитарният надзор в пристанищните терминали се осъществява от органите за граничен медико-санитарен контрол.

Чл.21. Паспортният контрол в пристанищните терминали се осъществява от органите за граничен паспортен контрол към Министерството на вътрешните работи (МВР).

Чл.22. Надзорът върху животни и стоки от животински произход, пристигащи или заминаващи от страни извън ЕС, се осъществява от органите за граничен ветеринарен контрол и карантина.

Чл.23. Растително-карантинният надзор в пристанищните терминали се извършва от органите за граничен фито-санитарен контрол и карантина на растенията, контрол на торове и растителни регулатори.

Чл.24. Държавният граничен контрол за съответствието на вносните и износни стоки с Български държавен стандарт (БДС), а на стоките за износ - съгласно договорените условия, се осъществява от органите за граничен контрол по стандартизация и метрология.

Чл.25. Митническият контрол на преминаващите през пристанищните терминали лица, стоки, транспортни средства и придружаващите ги документи, даващи право на внос или износ се извършва от органите на граничен митнически контрол и се осъществява съгласно Закона за митниците и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

Чл.26. Контролът на транспортните средства на територията на пристанището се осъществява от органите за граничен контрол на транспортните средства, пътни такси и разрешителни.

Чл.27. Пристанищният оператор се съобразява само с писмените нареждания на органите за граничен контрол. Ако вследствие на тези нареждания произлязат контрасталии, престои на транспортните средства, на работници и механични средства и други щети, те се понасят от клиентите. Клиентите имат право да търсят обезщетения за понесените вреди на общо основание.

Чл.28. Охраната на пристанището се извършва от звеното за вътрешноведомствена пристанищна охрана и/или лицензирани фирми за охрана.

Чл.29. Обект на охрана са районите на пристанището, товарите в него, транспортните средства, складовете, техническите съоръжения, сградите и внасянето и изнасянето на предмети, товари и багаж в и от пристанищните райони.

Чл.30. Пропускателният режим се регулира с вътрешен акт на Управителите на „Порт Инвест” ЕООД, гр. Русе, в съответствие с действащото законодателство на Република България за граничния и митнически контрол.

Чл.31. Противопожарната охрана на пристанището се осигурява чрез оторизираните държавни и/или частни лицензирани фирми съгласно Закона за противопожарната защита и издадените въз основа на него правилници.

Чл.32. Разпорежданията относно пропускателния режим, противопожарния ред и охраната в пристанището са задължителни за всички лица, фирми, организации, търговци и кораби, намиращи се в района на пристанището.

Чл.33. В случай на пожар в пристанището, или на кораб, всички кораби намиращи се в пристанището, се подчиняват на разпорежданията на отговорните лица, натоварени с гасенето на пожара, като им предоставят всички налични поражогасителни и други средства и работна ръка.

Чл.34. Корабните администрации и клиентите са длъжни да спазват изискванията на пристанищната администрация и пристанищния оператор по охрана на труда и техническата безопасност при извършване на претоварните операции.

Чл.35. Забранено е изхвърлянето на всякакви твърди и течни отпадъци, включително нефтосъдържащи и други запалими остатъци, фекални и сантинни води в акваторията и територията на пристанището.

Чл.36. Замърсените участъци от акваторията и територията на пристанището се почистват за сметка на виновната страна.

Чл.37. Юридически и физически лица, ползващи при определени условия част от територията на пристанището носят отговорност за санитарното и екологично състояние не само на бреговата част, но и за прилежащата към нея акватория.

Чл.38. Всички предназначени или идващи от капитаните на кораби искания, кореспонденция и протести от/до пристанището, клиенти и други заинтересовани страни, или съответните власти, се предават/приемат чрез техните корабни агенти.

Чл.39. Корабите получават всички услуги, свързани с нормалното пребиваване в пристанището, вода, храна и други, както и уреждане взаимоотношенията им с български стопански, административни, съдебни органи чрез обслужващите ги корабни агенти.

Чл.40. Пребиваващите в пристанището кораби и други транспортни средства са длъжни да спазват установените правила и обичаи на пристанището и да се съобразяват с разпорежданията и изискванията на пристанищната администрация.

« РАЗДЕЛ II. - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ       РАЗДЕЛ IV. - УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПРИСТАНИЩЕТО »