Правила и обичаи

РАЗДЕЛ ХІІ.
ОБРАБОТКА И ЕКСПЕДИЦИЯ НА ВНОСНИ ТОВАРИ:

Чл.137.(1) Товарите, които пристигат от чужбина се разтоварват и приемат в пристанищните складове по манифест, изготвен от лицето, което ги е въвело в митническата територия на Република България или от лицето, което е поело превоза на товарите след тяхното въвеждане.

(2) В манифеста се описват и всички материали, които са служили за укрепване или отделяне на товарите в корабите и вагоните и са били вписани в товарителниците или коносаментите.

(3) В пристанището не се приемат товари, ако не са подадени и митнически оформени с манифест и нареждане, надлежно заверени и изведени с изходящ и пореден номер от митническото учреждение.

(4) Упълномощен пристанищен служител приема посочените документи: митнически манифест – в 2 екземпляра и нареждане за разтоварване и/или експедиция – в 4 екземпляра, проверява ги, заверява с подпис и печат (щемпел) и завежда в регистровата книга със съответния входящ номер.

(5) Разпределението на оригиналните митнически манифести се извършва:

 1. Един екземпляр за търговското досие на кораба.
 2. Един екземпляр към книга за митнически манифест за управителя на склада.

(6) Копие от митническия манифест заедно с придружаващите го първични документи се предава на стоковеда/икономист тарифиране за оформяне на първичните счетоводни документи (фактури).

(7) Разпределението на нареждането за разтоварване и/или експедиция се извършва от упълномощения пристанищен служител, след като положи собственоръчно дата и личен подпис, както следва:

 1. Един екземпляр за митническото учреждение;
 2. Един екземпляр за клиента;
 3. Един екземпляр за търговското досие в пристанището;
 4. Един екземпляр за експлоатационните служби на пристанището.

Чл.138.(1) Манифестите за вносните товари се подават в сроковете по Закона за митниците.

(2) Срокът за подаване на манифеста тече от часа на даване на „свободна практика” на кораба.

Чл.139.(1) При указали се различия в номерата, марките, опаковките и теглата на колетите и партидите, при констатирани повреди на амбалажа на товара, липса или излишък на колети и при други нередности, в момента на разтоварването на товара от кораба, се съставя акт известие (с реквизити съгласно Приложение № 1) съгласно митническия манифест и нареждането за разтоварване.

(2) Акт-известие се съставя в 4 екземпляра и се подписва от служител на пристанището, корабната администрация, товародателя и митническото учреждение и се разпределя както следва:

 1. Един екземпляр за корабната администрация;
 2. Един екземпляр за товародателя;
 3. Един екземпляр за митническото учреждение;
 4. Един екземпляр за търговското досие на пристанището;

Чл.140.(1) Предаването, приемането и складирането на товарите става съгласно митническия манифест.

(2) Товарите, пристигнали неподредени в кораба съгласно митническия манифест, се разпределят в пристанището по коносаменти за сметка на клиента.

(3) При констатиране неподреждането на товарите се съставя акт, подписан от пристанището, корабната администрация и клиента, като произлезлите щети са за сметка на клиента.

(4) Пристанището не е задължено да разпределя товарите по отделните статии на един коносамент, или по отделни коносаменти при липса на сепарация между тях, или по техните трудно забележими белези като големина, дебелина, качество на металите и други подобни. В тези случаи пристанището поканва клиента да осигури свой компетентен служител, който при разтоварване на товара дава указания за правилно разпределение. Пристанището извършва това разпределение до колкото е възможно без да се забавя разтоварния процес.

Чл.141.(1) Генерален акт за приключване на манифеста (с реквизити, съгласно Приложение № 1) се съставя не по-късно от 2 часа след окончателното разтоварване на кораба, като предварително се сверяват резултатите от приетите товари, съгласно митническия манифест и актове известия.

(2) Генералният акт се съставя в 4 екземпляра от упълномощен пристанищен служител и се подписва от него, служител от митническото учреждение и корабната администрация, като се завежда в регистровата книга.

(3) Екземплярите на Генералният акт се разпределят:

 1. Един екземпляр за корабната администрация;
 2. Един екземпляр за клиента;
 3. Един екземпляр за митническото учреждение;
 4. Един екземпляр за търговското досие в пристанището.

Чл.142. Ако някоя от страните откаже да подпише Акт-известие, Акт за необичайно състояние на товара, или Генерален акт, в съответния документ се прави забележка, че въпросната страна е отказала да подпише. Тази забележка се подписва от двама свидетели.

Чл.143. В пристанището се приемат вносните товари само по обявеното в манифеста тегло, ако не е извършено претегляне на автомобилна/жп везна, или драфт сървей.

Чл.144. По искане на клиентите пристанището при възможност претегля вносните товари, които дават големи фири.

Чл.145. Опакованите товари се приемат по бройки на колетите и обявеното тегло.

Чл.146. Вносните товари, пристигащи в пристанището с жп, или автомобилен превоз, се приемат по обявено в товарителницата тегло, ако не е извършено претегляне.

Чл.147. Пристанището експедира товарите по реда на получените и приети нареждания за експедиция. Изключение от поредността на експедицията се прилага в случаите, когато има писмена промяна на нареждането.

Чл.148.(1) Раздробяването на колетите в пристанището се извършва само със съгласието на клиента, ако това се налага от пристанищната технология. Товародателят предварително уведомява митническото учреждение за раздробяването на колетите.

(2) Пратките, опаковани или направени на връзки, се експедират по колети.

Чл.149.(1) За всяка експедиция, или предаване на товар направо на получателите, пристанището съставя отчетно писмо или приемателно-предавателен протокол (с реквизити, съгласно Приложение № 1).

(2) В отчетното писмо (приемателно-предавателния протокол), с който се отчита последната част от товара, съгласно митническия манифест, пристанището вписва, че експедицията по коносамента се приключва.

(3) Отчетните писма и приемателно-предавателните протоколи се предават или изпращат на клиентите и получателите най-късно до края на следващия работен ден и се съставят отделно за товари, предназначени за един получател, съгласно митническият манифест.

(4) Крайните отчитания, съгласно митническия манифест, се съставят от пристанището не по-късно от 7 дни след извършване на последната експедиция.

Чл.150. Пристанището извършва със свои сили привързване, укрепване, подклинване и сепарация на натоварените във вагона товари за експедиране, освен когато не е договорено друго, като всички материали и разходи по горното са за сметка на клиента – получател или превозвач.

Чл.151.(1) При погрешно отправяне на пратка или промяна на получателя по вина на клиента, пристанището съдейства за пренасочване на товара, като допълнителните разходи са за сметка на клиента.

(2) При погрешно отправяне на пратка по вина на пристанището, то предприема действия за пренасочване на товара, като допълнителните разходи са за негова сметка.

Чл.152. Получателят на товара, при наличие на вносни товари и дадено разпределение за тях, прави ежедневни 24 и 48 часови заявки за натоварване на вагони пред съответната гара.

Чл.153. Клиентът съгласува с превозвачите и пристанището условията за експедиция и предаването на товарите с повредена опаковка, бракувани товари с некачествена маркировка, или без маркировка, бързо развалящи се и опасни товари.

Чл.154. Клиентът обезпечава превоза за дългомерни и тежки товари след предварително съгласуване с транспортните организации и предоставя схема на товара и необходимите специални захватни съоръжения.

Чл.155. Документите по обработката на вносни товари са визирани в Приложение № 3.

« РАЗДЕЛ ХІ. - ОБРАБОТКА НА ИЗНОСНИ ТОВАРИ       РАЗДЕЛ ХІІІ. - І. ПРИЕМАНЕ, ОБРАБОТКА И ЕКСПЕДИЦИЯ НА КРАЙБРЕЖНИ ТОВАРИ »