Правила и обичаи

РАЗДЕЛ Х.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРЕДАВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЕДИЦИЯ НА ТОВАРИТЕ:

Чл.90. В пристанището се приемат за обработка, товари, които пристигат по воден път или със сухопътни превозни средства и ще бъдат извозени по воден или сухоземен път.

Чл.91.(1) Приемането, обработката, съхраняването и експедицията на товарите, преминаващи през пристанището се извършват съгласно сключен договор за пристанищни услуги или писмена „Заявка ”.

(2) За неупоменати в договора или писмената „Заявка ” въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.92.(1) Клиентът може да изпрати товар в пристанището след като предварително уведоми писмено пристанището и получи съгласието му.

(2) В тези случаи клиентът е задължен да изпълни всички необходими действия, посочени в настоящите “Правила и обичаи...”, предоставяйки пълна информация за товара (лиценз, транспортни условия на договора, свойства на товара, вредност и пр.).

Чл.93. Клиентът (неговият представител или спедитор) дава на пристанището необходимата информация за товара: условия и начин на превоз, съхранение и претоварване, претегляне на товарите и пр.

Чл.94. В писмената заявка до пристанището за съгласуване на превоза се посочват количеството и вида на товара, кораба и държавата за която е предназначен. Пристанището дава отговор за съгласие или отказ на предложените товари в деня на получаване на заявката, като определя началния и крайния ден за експедиране на товара или средната дневна норма за натоварване, считано от определената дата. Товарът може да се съгласува за приемане на склад, което се вписва в отговора. При отказ се посочва причината за това. При потвърждение на полученото съгласие клиентът при натоварване на товара за пристанището вписва в превозните документи (товарителница, коносамент и др.) забележка със следното съдържание: „съгласуван с пристанището със заявка №.......... от дата...... за кораб....... (склад)”.

Чл.95. Превозът на товарите от и за пристанището се договаря между клиента и съответния превозвач.

Чл.96. Ако бъдат изпратени несъгласувани товари, те се приемат за обработка от пристанището при възможност, като всички престои на вагони и други щети, произлезли от изпращането на такива товари, се понасят от клиента.

Чл.97. Клиентите на пристанището са длъжни да осигуряват в предвидените срокове необходимите кораби, вагони, автомобили и други превозни средства за извозването на товарите от пристанището.

Чл.98. Клиентът осигурява кораби и сухопътни превозни средства, пригодени за превоз на съответния товар.

Чл.99. Всички контрасталии, престои на вагони, работници и механични средства, магазинаж и други щети, причинени поради недоставяне или късно доставяне на превозни средства, се понасят от виновната страна.

Чл.100. Когато дадените за натоварване или разтоварване вагони попаднат в престои не по вина на пристанището, се съставя акт, подписан от представители на пристанището и клиента, като се посочат причините за забавянето и за чия сметка е престоя на вагона. Такъв акт се съставя и за несвоевременното разтоварване или натоварване на автомобилите.

Чл.101. Товарите, които могат да причинят вреда на други товари или предмети и имущество, животни и хора, околната среда или които се поддават на бърза развала или разрушение, се изпращат в пристанището след получаване на писмено потвърждение от пристанището.

Чл.102. За съхранението на товари, за които са необходими специални грижи, клиентите дават на пристанището съответните писмени указания.

Чл.103.(1) Складовете на пристанището са за временно ползване, в зависимост от сроковете за претоварване на товарите от един вид транспорт на друг, освен ако не е уговорено друго.

(2) Складовете в пристанището са открити и закрити.

Чл.104. По реда на Закона за митниците и Правилника за прилагането му, в пристанище Лом са обособени складове за съхранение на стоки.

Чл.105. Когато обработката на товарите не се извършва в определените срокове поради това, че са пристигнали в променено състояние (замразени, разтопени и пр.), произлезлите престои, контрасталии и други щети остават за сметка на клиента.

Чл.106. Промененото състояние на товарите се установява с констативен протокол от комисия в състав: представител на пристанището, превозвача, клиента и/или контролна организация.

Чл.107. При необходимост, проверката на качеството, количеството, комплектността и промененото състояние на товарите в пристанището се извършва с привличането на експерти от независима лицензирана контролна организация.

Чл.108. Леки повреди на вносните и износните товари се поправят от пристанището по указание и за сметка на клиента.

Чл.109. По искане на пристанището клиента изпраща свои компетентни служители за разпределяне на товарите по специфичните им белези – вид, дебелина, качество и др., освен в случаите, когато товарите са опаковани и имат търговска маркировка и номерация.

Чл.110. Ако клиентът не изпрати свои компетентни служители и пристанището не е в състояние да извърши разпределението, товарите не се разпределят, за което се уведомява клиента. Всички щети, произлезли от това се понасят от клиента.

Чл.111. Пристанището съхранява товарите на клиентите в складовете си според сроковете, определени в договора, съгласовката или заявката.

Чл.112. Ако товарите не бъдат експедирани от складовете в договорените срокове, пристанището може да ги премести в складовите си бази за сметка на неизправните си клиенти.

Чл.113. Товарните единици, пристигнали в повредена опаковка със следи от престъпни посегателства, или с явно несъответствие с фактическото тегло и посоченото в транспортните документи, се приемат с претегляне в присъствието на представител на корабната администрация (агента), пристанището, клиента (негов представител или спедитор), представител на митническото учреждение, а в случаите на престъпни посегателства и представител на МВР. Документите за претегляне на тези товари се подписват от присъствалите страни.

Чл.114. При искане от митническото учреждение за претегляне на товарите, пристанището извършва такова, след получаване на писмено потвърждение за заплащане на услугата от клиента.

Чл.115.(1) За измерване на теглото на товарите, пристанището си служи с автомобилни , жп везни или ел.кранови везни.

(2) Пристанището е задължено да осигури изправността на своите везни в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

(3) Теглата, установени на сертифицирани пристанищни везни, са задължителни за клиентите и митническите власти и се удостоверяват с кантарни бележки.

Чл.116. За преамбалиране в пристанището, клиентът своевременно предоставя торби, биг-бегси, картонени кутиии, сандъци и пр. в необходимото количество, като преамбалирането се извършва от пристанището за сметка на клиента, освен ако не е договорено друго.

Чл.117.(1) Приемането на корабите и предаването на превозваните от тях вносни и износни товари се извършва на ръба на кея, където се подписва талиманска записка.

(2) Фактът на предаване или приемане на товара на/от пристанищния оператор се установява чрез поставяне на подпис от пристанищния и корабния служители или упълномощени от тях лица. Внасянето на поправки в талиманските записки става само по общо съгласие на страните със съответното потвърждение с подписите им.

(3) Ако корабната администрация не осигури свой служител на кея пред кораба, талиманската записка се оформя само с подписа на пристанищния служител, който прави съответната бележка. В този случай талиманската записка има същата доказателствена сила.

Чл.118. Клиентът обезпечава изследването на товарите по нормите за качество, микробиологични, радиохимически, токсикологични и санитарно-хигиенни показатели и на тази база своевременно съгласува със съответните служби разрешенията за разтоварване и натоварване на транспортните средства, включително оползотворяването на негодния товар.

Чл.119. Клиентът обезпечава разрешаването на всички погранични, митнически, карантинни, ветеринарни, екологични и други формалности по товара.

Чл.120. Нормите за броя на корабите под едновременна обработка и корабните претоварни норми са дадени в „Приложение № 5”, представляващо неразделна част от настоящите Правила и обичаи.

« РАЗДЕЛ ІХ. - ОТГОВОРНОСТИ НА ПРИСТАНИЩЕТО       РАЗДЕЛ ХІ. - ОБРАБОТКА НА ИЗНОСНИ ТОВАРИ »