Правила и обичаи

РАЗДЕЛ ХVІІ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

За целите на настоящите „Правила и обичаи…” употребяваните термини имат следното значение:

1. Клиент – страна по правоотношение, свързано с пристанищната дейност и/или услуга (спедитор, товародател, товарособственик, корабопритежател, включително собственик, наемател или оператор на кораб).
2. Масов товар – товар, който отговаря на следните особености:

  1. Голямо количество в една партида, изискващо за превоз отделно товарно помещение или цял кораб;
  2. Висока норма на претоварване;
  3. Превозва се със специализирани кораби (бълкери, танкери, нефто-рудовози, газовози, химикаловози);
  4. Насипни, или наливни товари (зърнени храни, прахообразни, въглища, руди, строителни материали, нефт, химикали и др.).

3. Писмена заявка – искане, материализирано във факс, или друго нарочно писмено волеизявление, с ясна идентификация на клиента.
4. Товарителница – специален транспортен документ, с който се оформя сключването на договор за превоз на товари по жп, речния, или автомобилния транспорт.
5. Товар – общо наименование на всички стоки, които се превозват с транспортни средства, включително опаковката, средства за окрупняване на товарните единици, включително контейнер, или други средства, предназначени или специално изготвени за транспорт, защита и укрепване на товара.
6. Корабен агент – доверено лице (юридическо или физическо), извършващо определени действия, възложени му от друго лице, възложител (корабопритежател, включително корабособственик, наемател или оператор) и действащо от негово име и за негова сметка срещу определено възнаграждение.
7. Складови операции – дейности по приемане и стифиране на товарите в складовете, опазването и издаването им.
8. Транспортно-спедиторски операции – дейности по изпращане на товарите, включително предаването им на получателите, или на превозвачите и сключване на съответните превозни договори и освобождаването на товарителниците.
9. Неспециализиран кей – кей, който не е съоръжен със специално технологично оборудване.
10. Митнически манифест – изготвя се от агента на кораба в 4 екземпляра (един екземпляр за митническото учреждение, един екземпляр за агента, 2 екземпляра за пристанището), въз основа на товарните манифести. Агентът на кораба представя подписаните и подпечатаните митнически манифести в митническото учреждение, където се завеждат в манифестна книга. Агентът на кораба представя 2 екземпляра от така изготвения митнически манифест в пристанището. Митническият манифест съдържа: име на кораба, флаг, агентираща фирма и агент, номер по ред на статията (за всеки отделен коносамент се посочва отделна статия, така както са посочени в товарния манифест), вид на товара, количество на товара (тегло и брой), брой на опаковката, получател (по коносамент).
11. Коносамент – писмен документ, издаван от превозвача, удостоверяващ приемането на товарите за превоз и задължението да бъдат предадени на определеният получател в местоназначението във вид, количество и състояние, констатирани и описани при натоварването им. Служи като доказателство за сключен договор за превоз по море и като ценна книга за материализиране на товарите, за които се отнася.
12. Товарен манифест – писмен документ в който се описват товарите, предназначени за дадено пристанище, описани по коносаменти.
13. Товарен план – графично и/или аналитично изображение на корабните помещения, ясно и нагледно указващо всички необходими подробности по разположение и обработка на товарите в тях. В зависимост от спецификата на товара, особеностите на кораба и обичаите на пристанището, същият включва различни детайли, като задължително съдържа: име на кораба и основни негови характеристики, номер на товарните помещения, описания на товарите по вид и опаковка, тегло, обем, разтоварно и товарно пристанище, номер на коносамента, вид на сепарацията, изискване по отношение на безопасност, стифиране, сепарация и укрепване, както и всички други специални изисквания. Товарният план се изготвя от корабната администрация и се подписва от капитана на кораба.
14. Корабна администрация – капитанът на кораба, или друго определено от него лице от командния състав.
15. Пристанищен оператор – пристанищно предприятие, извършващо действия, свързани с товаро-разтоварни операции, превоз на пътници, поща от/на водни/сухопътни транспортни средства.
16. Товарен ордер – специфициран в чл. 109 от КТК.

Настоящите „Правила и обичаи…” не се прилагат при пристанищно обслужване на военни и пасажерски кораби, яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения.

« РАЗДЕЛ ХVІ. - ДОКУМЕНТИ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ       ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ »