Правила и обичаи

РАЗДЕЛ VІІ.
ОТГОВОРНОСТИ НА КАПИТАНА НА КОРАБА:

Чл.69. Корабната администрация е длъжна да приема или предава товара непрекъснато, освен ако не е уговорено друго, а също в почивните и празничните дни, предоставяйки безвъзмездно пара, електроенергия, осветление, въздух под налягане, лебедки, кранове и други приспособления, необходими за обезпечаване на натоварването и разтоварването на товара.

Чл.70.(1) През цялото време на обработката, корабната администрация е длъжна да осигури оптимална устойчивост и оптимален диферент на кораба.

(2) Капитанът на кораба е длъжен да укаже в товарния план всички конструктивни особености на кораба, които могат да повлияят на протичането на претоварните операции.

(3) Пристанището не отговаря за щета, нанесена на кораба в процеса на претоварните операции, вследствие непредприети от корабната администрация до началото на претоварните операции задължителни мерки за защита на елементите на кораба (трапове, капаци на баластни танкове, корабния набор и др.).

Чл.71. Разтоварването или товаренето, в т.ч. и с корабни претоварни средства се извършва под ръководството на отговорен пристанищен служител, като корабната администрация оказва необходимото за това съдействие.

Чл.72. Откриването и закриването на люковете по механизиран начин се извършва от корабния екипаж.

Чл.73. Откриването и закриването на люковете по немеханизиран начин, както и поставянето на бимове и капорти се извършва под ръководството на корабната администрация.

Чл.74. (1) Отварянето и затварянето на капаците на екипажните плавателни съдове се извършва от екипажа на кораба.

(2) Отварянето и затварянето на капаците на безекипажните плавателни съдове се извършва от подменна група съгласно "Цени и условия ...".

Чл.75. По време на спиране на натоварването или разтоварването, а също и при лошо време, корабната администрация извършва отваряне и затваряне на люковете.

Чл.76. Престоят на работната сила произлязъл по причини, зависещи от кораба: неизправност на товарните средства на кораба, липса на пара, осветление, преразпределение или намаляване на интензивността на товарните работи във връзка със сортировката на партидите, съгласно митническия манифест или по молба или вина на корабната администрация и т.н., се отнася за сметка на кораба или на поискалия услугата по действащите в пристанището "Цени и условия ...".

Чл.77. Капитанът на кораба чрез своя агент дава на пристанището писмена заявка за разтоварване на товари, намиращи се в локери, диптанкове и други помещения, неприспособени за нормална работа на хора и механизми, а също за разтоварването на товари в необичайно състояние и товари в повредена опаковка.

Чл.78.(1) Всички претенции за нанесени повреди на кораба при претоварните или швартови операции трябва да бъдат предявени от капитана на кораба до пристанищната администрация в писмена форма не по-късно от 24 часа след възникване на всеки конкретен случай.

(2) В противен случай пристанището не приема претенциите на капитана на кораба и не носи отговорност за нанесени повреди.

Чл.79. Всички нанесени повреди на пристанищните кейове и други съоръжения от страна на корабите са за сметка на виновната страна.

Чл.80.(1) До 2 часа след завършване на претоварните операции корабът трябва да напусне кея.

(2) Заемането на кея след този момент става с разрешение на пристанището и при заплащане на свръхцените, съгласувано с пристанището.

« РАЗДЕЛ VІ. - ПОСТАВЯНЕ НА КОРАБИТЕ ПОД ОБРАБОТКА. ГОТОВНОСТ НА КОРАБА ЗА ОБРАБОТКА       РАЗДЕЛ VІІІ. - ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДРЕЖДАНЕТО, УКРЕПВАНЕТО И СЕПАРИРАНЕТО НА ТОВАРИТЕ В КОРАБА »