Правила и обичаи

РАЗДЕЛ VІІІ.
ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДРЕЖДАНЕТО, УКРЕПВАНЕТО И СЕПАРИРАНЕТО НА ТОВАРИТЕ В КОРАБА:

Чл.81. Подреждането на товарите в кораба и на палубата става по товарен план, утвърден от капитана, съгласуван с пристанището и представител на клиента.

Чл.82. Ако на кораба предстои натоварване на тежки (с маса над 10 т.) и/или дългомерни (с дължина над 12 метра) товари, до началото на товарните операции, корабната администрация е длъжна да представи на пристанището, освен товарният план и схема на разположение и укрепване на гореуказаните товари с отчитане на допустимите натоварвания на палубата, товарните помещения, наличие на римове и пр.

Чл.83. Корабната администрация е отговорна за правилното подреждане, разпределение, триминг, укрепване, сепариране (съгласно одобрения товарен план) и съхранение на товара в товарните помещения на кораба, дори ако изброените дейности се извършват със сили и средства на пристанището.

Чл.84. Всички разходи, които се явяват като резултат на неправилно натоварване на кораба, са за сметка на кораба.

Чл.85. Пристанището извършва със свои сили укрепване, разкрепване, сепарация, като всички разходи по горното се отнасят за сметка на клиента, освен ако не е договорено друго. Материали за укрепване се доставят от клиента;

Чл.86. Товаренето на колети на палубата се извършва със съгласие на клиента.

« РАЗДЕЛ VІІ. - ОТГОВОРНОСТИ НА КАПИТАНА НА КОРАБА       РАЗДЕЛ ІХ. - ОТГОВОРНОСТИ НА ПРИСТАНИЩЕТО »