Правила и обичаи

РАЗДЕЛ IV.
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПРИСТАНИЩЕТО:

Чл.41. Пристанището в пределите на своята територия и акватория и при необходимост извън нея, извършва пристанищни услуги след сключване на договор с клиента или след получаване на писмена „Заявка за извършване на услуга” наричана по-долу „Заявка”.

Предоставяните пристанищните услуги са:

 1. натоварване и разтоварване, сепарация, укрепване и разкрепване на товари, почистване на транспортните средства преди и/или след претоварните дейности;
 2. транспортно-спедиторско обслужване;
 3. складови операции с товари, съгласно установения митнически режим;
 4. натоварване и разтоварване на кораби на рейд;
 5. изготвяне и оформяне на товарни и транспортни документи (товарителници, спецификации и др.);
 6. предоставяне на претоварна техника и инвентар;
 7. швартови операции.

Чл.42. Пристанището може да осъществява услуги и по допълнителни заявки, като:

 • предоставяне на кей на кораб;
 • снабдяване на корабите с питейна вода;
 • снабдяване на корабите с ел. енергия;
 • предоставяне възможност за ползване на телефон;
 • подготовка на товарите (ремонт на опаковката, преамбалиране, етикиране, препакетиране, маркиране и други услуги по желание на клиента);
 • други услуги, описани в договора, включително деклариране, разчети по диспача и демюрейджа.

Чл.43. В пристанището се извършва обработка на кораби с неопасни товари в наливно състояние на неспециализиран кей по договореност с клиента и съгласувано с държавните контролни органи.

Чл.44.(1) При пристигнал товар в необичайно състояние (от внос, или за износ), това обстоятелство се констатира с акт, съставен от пристанищния оператор, корабната администрация и товародателя.

(2) Тези товари се обработват по допълнително договаряне.

Чл.45. Пристанището осъществява обслужване на пътнически кораби и пътници при спазване на действащите международни и национални нормативни актове, като взаимоотношенията с клиентите и превозвачите се договарят (съгласуват) предварително.

Чл.46. За всички услуги, извършвани в пристанище Лом, клиентите заплащат цени съгласно „Цени и условия за извършваните дейности и услуги в пристанище Лом”, утвърдени от Управителите на „Порт Инвест” ЕООД, гр. Русе, наричани за краткост „Цени и условия...”.

Чл.47. При определени условия (нови клиенти, клиенти ползващи пристанищни услуги епизодично, клиенти без сключен договор и клиенти с просрочване на полащанията с повече от 10 дни) пристанището има право да изисква от клиентите да осигурят превеждането на предварителен депозит или авансово плащане на услугите, съгласно „Цени и условия за извършваните дейности и услуги в пристанище Лом”.

« РАЗДЕЛ III. - РЕЖИМ В ПРИСТАНИЩЕТО       РАЗДЕЛ V. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИСТИГАЩИ КОРАБИ »