Правила и обичаи

РАЗДЕЛ VІ.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИСТИГАЩИ КОРАБИПОСТАВЯНЕ НА КОРАБИТЕ ПОД ОБРАБОТКА.
ГОТОВНОСТ НА КОРАБА ЗА ОБРАБОТКА:

Чл.55. Корабите се поставят под обработка по реда на тяхното пристигане, освен ако друго не е договорено между пристанището и клиента.

Чл.56. Пристанището има право да извършва промени в реда на заставане на корабите на кей, ако специални обстоятелства изискват това.

Чл.57. По искане на клиентите, пристанището може да приеме за обработка не по реда му кораб с товари, изискващи разтоварване във връзка със заплаха от загуба на количество, на основание на заключението на компетентни органи, като всички разходи и загуби, свързани с това са за сметка на клиента.

Чл.58. Счита се, че корабът е пристигнал в пристанището и е заел реда си за обработка от часа на нотиса за готовност, който не може да бъде по-ранен от часа на връчване на нотиса.

Чл.59. Нотисът за готовност се подава до пристанището от капитана на кораба чрез корабния агент след пристигане в района на пристанището, когато корабът е напълно готов за претоварни операции, а пристанищният оператор е длъжен да го приеме съгласно тези обичаи, независимо от това, дали корабът е на кей или на рейд, независимо от времето на започване на обработката му.

Чл.60. Нотисът за готовност на кораба се счита за приет само при условие на фактическа готовност на кораба за товарене или разтоварване на товара на всички или отделни негови товарни помещения.

Чл.61.(1) С връчване на нотиса за готовност на кораба, капитанът предоставя на пристанището подробен товарен план за товарене или разтоварване.

(2) В товарния план трябва да бъдат посочени разпределянето на товарите по товарни помещения, местоположението им в тях с означение на номерата, вида и количеството на всеки товар съгласно митническия манифест, конструктивни особености на кораба.

(3) За корабите, идващи в пристанището за донатоварване, капитанът или неговия агент е длъжен да предостави детайлен товарен план (количество товар от предното пристанище, схема на разположение и укрепване на товара, свободни или частично заети товарни помещения).

Чл.62. Изменение в уточнения товарен план се допуска само в изключителни случаи с писмено искане до пристанищната администрация от заинтересованата страна, която заплаща всички контрасталии, престои на транспортните средства, престои на работници и механични средства и други щети и разходи, произлезли от изменението.

Чл.63. От часа на готовност за обработка, посочен във връчения нотис, корабът трябва да има пълна готовност на товарните помещения, на всички корабни претоварни средства, включително и отварянето на люковете за извършване на обработка, осветление на работните места, на товарните помещения и на палубата на кораба.

Чл.64. Освен нотиса, получен от капитана на кораба чрез неговия агент, корабът се смята готов за обработка, след надлежно заверено Нареждане за разтоварване / товарене от обслужващото митническо учреждение.

Чл.65. Преди началото на разтоварните операции, представителите на корабната администрация и на пристанището извършват оглед на товарните помещения и състоянието на товара, вложен в тях по външно видими белези.

Чл.66. Независимо от условията на чартиране, корабите, които не предоставят условия за механизирана обработка на товарите, затрудняват или губят същата, заплащат специални цени, съгласно действащите „Цени и условия...”.

Чл.67. Пристанището своевременно информира корабната администрация за предстоящо претегляне, прешвартовка, начало/край на претоварните и спомагателните операции.

Чл.68.(1) Едно преместване на кораба при товаренето и едно преместване при разтоварването са за сметка на кораба.

(2) Всяко друго преместване на кораба се извършва за сметка на страната, която го е поискала.

(3) За всяко преместване на кораба, наложило се по експлоатационни причини, корабният агент предварително уведомява митническото учреждение.

(4) Притегляне на кораб по кея до 100 метра при товарене и разтоварване не се смята за преместване.

« РАЗДЕЛ V. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИСТИГАЩИ КОРАБИ       РАЗДЕЛ VІІ. - ОТГОВОРНОСТИ НА КАПИТАНА НА КОРАБА »