Правила и обичаи

РАЗДЕЛ ХІІІ.
І. ПРИЕМАНЕ, ОБРАБОТКА И ЕКСПЕДИЦИЯ НА КРАЙБРЕЖНИ ТОВАРИ::

Чл.156.(1) При обработка на крайбрежни товари товародателят е длъжен до 24 часа преди подаването на плавателния съд да представи в пристанището писмена заявка за предстоящата обработка.

(2) Маневрирането на плавателния съд се извършва след писмено потвърждение от пристанището за предстоящата обработка върху заявката.

(3) Приетото количество товар с приходна разписка или крайбрежен лист се установява при експедицията чрез претегляне на автомобилен/жп кантар или ел. кранова везна.

Чл.157.(1) При констатирани различия между обявените с приходни разписки и действително обработените и експедирани крайбрежни товари се съставя двустранен констативен протокол, като излишъкът се заприходява за сметка на товародателя.

(2) При констатиране на умишлено занижаване теглото на товара от страна на товародателя, същият заплаща тези количества в троен размер.

Чл.158. Конкретните и специфични условия за обработка на отделни видове крайбрежни товари се договарят индивидуално с пристанището.

Чл.159. Документите по обработката и експедицията на крайбрежните товари са визирани в Приложение № 4.

« РАЗДЕЛ ХІІ. - ОБРАБОТКА И ЕКСПЕДИЦИЯ НА ВНОСНИ ТОВАРИ       РАЗДЕЛ ХІІІ. - ІІ. ПРИЕМАНЕ, ОБРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЕДИЦИЯ НА ТОВАРИ »