Правила и обичаи

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. Настоящите „Правила и обичаи…”, в едно с приложенията, имат валидност за всички плавателни съдове, транспортни средства и свързаните с тях лица на територията и в акваторията на пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом.

§ 2. Настоящите „Правила и обичаи…” са изготвени на основание § 3 от ПЗР от Наредба № 7 от 23 май 2001 г. и са утвърдени от Управителите на „Порт Инвест” ЕООД, Русе.

§ 3. Управителите на „Порт Инвест” ЕООД, Русе, издават писма, инструкции и тълкувания по приложението на настоящите „Правила и обичаи...”, които са задължителни за ползващите пристанищни услуги.

§ 4. „Правилата и обичаите…” са изготвени на български език.

« РАЗДЕЛ ХVІІ. - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ       Приложение № 1 - ДОКУМЕНТИ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ »