Правила и обичаи

РАЗДЕЛ II.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1. Настоящите „Правилата и обичаи на пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом”, наричани за краткост по-нататък „Правила и обичаи”, уреждат условията, реда и нормите за обработка на посещаващите го кораби и други транспортни средства, документооборота, както и възникналите във връзка с това взаимоотношения между пристанището и неговите клиенти.

Чл.2. (1) „Порт Инвест” ЕООД, Русе е пристанищен оператор, концесионер на Пристанищен терминал Лом по силата на Договор за концесия за услуга върху Пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом, наричано по-долу за краткост „пристанището”.

(2) Работното време на пристанището се определя от Управителите на „Порт Инвест” ЕООД, гр. Русе, съгласно действащото законодателство.

Чл.3. На корабите, пристигащи от задгранично плаване в акваторията на пристанището, се забранява да имат всякакви контакти с брега до получаване на „свободна практика”.

Чл.4. „Свободна практика” е разрешение за кораба и неговия екипаж да влезе в пристанището и да предприеме товаро-разтоварни и всякакви други операции.

Чл.5. При даване на „свободна практика” от капитана на кораба се изискват документите, визирани в действуващите общи и специални нормативни актове.

Чл.6. (1) Клиентът е длъжен да представи в писмен вид на пристанището и на капитана на кораба цялата необходима информация за обработвания товар, полезна за неговото правилно и безопасно стифиране, претоварване и превоз с различни видове претоварни средства и транспорт.

(2) Всеки клиент, който заявява, че желае да ползва услугите на пристанището, гарантира, че той се явява собственик на товара или транспортното средство, пребиваващо в пристанището, или е упълномощен представител на собственика на товара, или транспортното средство и също гарантира, че поема върху себе си отговорността да спазва настоящите правила, както лично, така и като представител на друго физическо или юридическо лице, представител на което се явява.

(3) Клиентът гарантира и носи отговорност, ако не е уговорено друго, че всеки товар или кораб, или транспортно средство, което той доставя или изпраща в пристанището, отговаря на следните условия:

А. не е опасен или няма да стане такъв в този вид, в който е доставен и/или когато се намира на територията на пристанището;

Б. не е отровен и няма да се яви източник на отделяне на вреден газ, прах, течност или радиационно излъчване;

В. не застрашава, не представлява опасност за поражение или вреда на хора, или товари, или оборудване, или акваторията, или територията на пристанището;

Г. правилно е опакован и е в съответствие с българските и международните стандарти;

Д. правилно е маркиран – в случай, че е опасен, следва да бъде маркиран със съответните знаци, съгласно изискванията на международният код за опасни товари (МКОТ) и придружен с указания за специалните изисквания по обработка на товара;

Е. не съдържа наркотични вещества, контрабанда, порнография и други забранени товари.

« РАЗДЕЛ I. - КРАТКА СПРАВКА       РАЗДЕЛ III. - РЕЖИМ В ПРИСТАНИЩЕТО »