Правила и обичаи

Приложение № 5
Към Чл.120
П Р А В И Л А
за реда и установяване на нормите за обработка на корабите в пристанище Лом

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Настоящите правила имат за цел да създадат ритмичност в работата на пристанището и уточнят реда за обработката на корабите от международно и крайбрежно плаване, както и да уредят взаимоотношенията между пристанището, корабособствениците и товародателите при обработката на корабите.

2. Настоящите правила определят:

  • реда за обработка и начина за установяване на нормите за обработка на корабите в пристанище Лом.
  • нормата за броя на корабите под едновременна обработка в пристанище Лом.

3. Управителите на „Порт Инвест” ЕООД, гр. Русе, ежегодно утвърждават норми за едновременна обработка на корабите и корабоденонощни норми за пристанището в зависимост от пропускателната способност, количествата и вида на товарите, наличните корабни места.

4. Нормите за едновременна обработка и корабоденонощните норми не могат да бъдат по-ниски от определените в Братиславските съглашения.

5. Управителите на „Порт Инвест” ЕООД, гр. Русе, имат право да договарят корабоденонощни норми по-високи от утвърдените за годината.

ІІ. НОРМА ЗА ЕДНОВРЕМЕННА ОБРАБОТКА НА КОРАБИТЕ:

6. Нормата за броя на корабите под едновременна обработка в пристанище Лом е както следва:

  • 4 пл. съда – насипни товари;
  • 2 пл. съда – генерални товари; от които един от внос и един за износ.
  • 1 пл. съд – крайбрежни товари
  • 3 пл. съда – насипни товари технологично пригодени за натоварване с улей /зърно, клинкер, калциев флуорит и др. /

7. Включването на корабите в нормите за едновременна обработка става по реда на подаването на нотиса им за готовност.

8. При наличието на свободни корабни места, складови площи, работна сила и механични средства, пристанището може да поеме и постави под товарни операции кораби извън нормата за едновременна обработка.

9. Когато броя на международните кораби под едновременна обработка не е запълнен, може да се приемат крайбрежни кораби само за периода от време през който не са налице международни кораби. С пристигането на международен кораб, същият влиза в нормата за едновременна обработка, като от момента на влизане в норма на международния кораб, спира да тече сталийното време на крайбрежния кораб.

ІІІ. КОРАБНИ ПРЕТОВАРНИ НОРМИ:

10. При обработката на товарите в пристанище Лом се определят следните корабни претоварни норми:

ТАБЛИЦИ
За корабните претоварни норми за обработка в Пристанище Лом

Таблица № 1 – НАСИПНИ ТОВАРИ

Вид на товараНормаТона/кораб/раб.ден
1.Пясък, баластра, филц, шамот, каолин, клинкер1000
2.Въглища800
3.Кокс500
4.Руди, концентрати1300
5.Чугун, павета400
6.Трупи насипно150
7.Дървесен чипс, каменна сол300
8.Метални отпадъци, метален и не метален скрап с нестандартни размери250
9.Зърнени храни и фуражи с грайфер 
9.1.Царевица, жито, ечемик500
9.2.Шрот, сл. семе, овес, рапица400
10.Изкуствени торове700
11.Изкуствена тор през улей за чувалиране250
12.Насипни товари, технологично пригодени за натоварване с улей (зърно, клинкер, калциев флуорит и др.)800

Таблица № 2 – ГЕНЕРАЛНИ ТОВАРИ

Вид на товараНормаТона/кораб/раб.ден
1Връзки валздрат,чембер, тръбна заготовка, книпели400
2Ламарина рулони700
3Ламарина пачки, листа450
4Стоманени блокове, сляби, блуми600
5Релси 12,5м250
6Релси 1,5м /скрап/150
7Релси 25м100
8Биг-бегс: 
 а) до 500 кг.300
 б) от 501 до 1000 кг.400
 в) над 1000 кг.600
9Палети 
 а) до 500 кг.120
 б) от 501 до 1000 кг.150
10Товари в каси, пакети, кашони и кафези150
11Стъклени изделия в каси,плоско стъкло,порцелан, фаянс70
12Отпадъчна хартия на бали:150
13Хартия - рула150
14Колооси, бандажи, гривни70

Забележки:

  1. За товари неупоменати в таблиците, корабните претоварни норми се определят с договора.
  2. При сключване на договор нормите от горните таблици могат да се променят.
  3. Посочените корабни претоварни норми са за 12 часов работен ден.

ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАЛИЙНОТО ВРЕМЕ:

11. Срокът, в течение на който трябва да се извърши натоварването или разтоварването на цялото количество товар на кораба (сталийното време) се определя съгласно обявените в пристанището норми за обработка. Времето през което товаренето не започва, или прекъсва поради причини, за които превозвачът отговаря, или поради непреодолима сила, или атмосферни условия застрашаващи товара, или правилността и безопасността на товаренето, се приспада от срока за натоварването.

12. Сталийното време на кораба започва да тече от момента на заставането му на кей за започване на претоварните операции.

13. Когато кораб пристигне с неподредена стока, или подреждането на стоката не отговаря на представения каргоплан, за сталийно време се приема действително употребеното за разтоварване време. Състоянието на товара се установява с акт, подписан от превозвача и пристанището.

14. Сталийното време на кораба се удължава:

а). когато товаренето - разтоварването не започва или прекъсва, поради непреодолима сила или атмосферни условия, застрашаващи товара или правилността или безопасността на товаренето - разтоварването - с времето на прекъсване на обработката по тези причини;

б). при прекъсване на ел.захранване от външен източник повече от 30 минути - с времето на прекъсване;

в). при престой, поради неизправност на корабните претоварни съоръжения, когато претоварните операции се извършват с тях, ако неизправността не е причинена от пристанището - с времето на прекъсване;

г). при преместване на кораба, когато това не е станало по искане на пристанището - с времето на прекъсване;

д). при прскъсване обработката на кораба, поради липса на товар в пристанището или липса на транспортни средства при директна обработка на вносен товар - с времето на прекъсване, а при недостатъчен приток на товар или транспортни средства, вследствие на което корабочасовите норми на кораба не могат да се изпълняват-с неуплътненото време. Неуплътненото време се пресмята, като произведението от времето на неуплътняването и корабочасовата норма се намали с количеството действително обработен товар, през време на неуплътняването и се раздели на корабочасовата норма. Времето на прекъсване, поради липса на товари или транспортни средства и неуплътненото време се установяват с акт за всеки отделен случай, подписан от представител на пристанището и товародателя, а при отказ или неявяването му, от корабната администрация, или двама свидетели;

е). при спиране или забрана обработката на кораба по нареждане на съответните контролни органи или органи на властта и управлението, но не по причина на пристанището - с времето на прекъсване;

ж). при спиране на обработката на кораба, оборудван с механизирано (автоматизирано) закриване, поради несвоевременно отваряне и затваряне на люковете - с времето на прекъсване;

з). при преместване на кораба или прекъсване на обработката му за бункероване или друго снабдяване - с действително употребеното време;

и). при съставяне на нов каргоплан в процеса на товаренето по вина на товародателя или капитана на кораба, поради преустройството на работата и за подготовка на товарите - с времето на задръжките;

й). при липса на хартия, укрепителни, сепарационни материали, осветление и др., непозволяващи извършване обработката на кораба - с времето на остраняване на тези причини,

к). при всеки непроизводителен престой на кораба по посочените и други причини, станал не по вина на пристанището.
Горните причини се удостоверяват с акт, подписан от пристанищния оператор и корабната администрация.

15. Сталийното време се покрива с действително употребеното време в следните случаи:

а). по договореност с клиента;

б). при обработката на товар в корабни помещения, които в плана на кораба не са посочени като товарни (въглищни бункери, странични коридори, танкове и др.) - за обработеното количество товар;

в). при преместване на товар от един хамбар в друг на един и същи кораб или в един и същи хамбар, ако това е наложено не по вина на пристанището - с количеството преместен товар;

г). при обработката на кораб, пристигнал с неподредена стока или неотделена по коносаменти, което е предизвикало забавяне на обработката му - за количеството товар в това състояние;

д). по време на ефективни стачни действия - за времето до прекратяването им;

е). при обработката на опасни товари, животни, плодове и зеленчуци и лесно разваляеми товари (включително течни), товари подлежащи на специални карантинни процедури, мерки и забрани - за обработеното количество товар, предизвикало забавяне на обработката му - за количеството товар в това състояние;

ж). при обработка на товари, пристигащи в променено състояние /слегнати, втвърдени, замръзнали или разтопени/ и на товари с температура по висока от +40°С - за обработеното количество товар;

з). при температура на въздуха по-ниска от -7°С - за обработеното количество товар при тези условия;

и). при натоварен и след това разтоварен от кораба или обратно, наложено не по вина на пристанището - за обработеното количество товар;

й). при обработка на кораби с люкове, чийто размери са по-малки от 20 кв.метра.

к). при обработка на голямогабаритни товари с използване на повече от един кран, включително в комбинация с мобилен или плаващ кран.

л). при обработка на разни генерални товари.

м). при обработка на товари на палубата-за количеството палубен товар,

н). при обработка на военна транспортна техника.

о). при обработка на товари със свойства (относително тегло, състояние и др.), рязко отличаващи се от предварително обявените и/или обичайни такива, водещи до промяна в технологията и/или скоростта на обработка.

п). при водни нива на река Дунав под +300 за Бял кей и под +200 за Лимана.

р). в случаите с над 50% ледоход.

16. Товаренето/разтоварването на корабите става по реда на пристигането им в пристанището. Корабите с бързоразвалящи се товари и живи животни се обработват с предимство извън общия ред.

17. За престоя на корабите под претоварни операции се съставя товаро-разтоварен план, в който се вписва общата продължителност на обработката, престоите по време на обработката с указване на причините за прекъсване.

18. Когато кораб влезе в контрасталии поради липса или недостатъчен приток на товар, пристанището се освобождава от заплащането на контрасталии:

а). за времето, през което обработката на кораба е прекратена поради липса на товар;

б). за времето, през което поради недостатъчен приток на товар нормата не се изпълнява;

Корабособствениците предявяват исканията си за контрасталии към клиента (товародателя, фрахтователя), който е страна по превозния договор.

19. Времето за бункероване с вода и други не влиза в сталийното време.

20. Официалните празници в Република България, независимо, че може да се работи в пристанището, не се включват при изчисляване на сталийното време.

V. ПРЕМИИ И ГЛОБИ:

21. За задържане на кораба повече от определеното по норма време, пристанището заплаща на корабособственика (товародателя) глоба (демюрейдж) след изрично писмено искане отправено от клиента до пристанището с приложен товаро-разтоварен план.
За предсрочна обработка на кораба, пристанището получава премия (диспач) след изрично писмено искане отправено от пристанището до корабособственика (товародателя) с приложен товаро-разтоварен план.

22. Размерът на глобите и премиите се определя предварително по договаряне между страните. Размерът на ставките за премии са 50% от определените за глоби.

« Приложение № 4 - ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ПРИ ОБРАБОТКА НА КРАЙБРЕЖНИ ТОВАРИ