Правила и обичаи

РАЗДЕЛ ХІV.
ОБРАБОТКА НА ОПАСНИ, ИЛИ ВРЕДНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ТОВАРИ:

Чл.179. Агентът на кораба или спедиторът представя на пристанището и съответната дирекция „Морска администрация” в писмен вид цялата необходима информация за кораба и товара преди тяхното пристигане в пристанището.

Чл.180.(1) Не се допуска приемане на борда на кораб за превоз или обработка на опасни или замърсяващи околната среда товари, ако предварително не бъде връчена декларация, в която са обявени техническото им обозначение, номерата по класификацията на ООН, ако има такива, класа на товара по ИМО, съгласно кодове IMDG, IBC, количеството на товарите, ако се превозват в цистерни, както и идентификационните им номера.

(2) Товародателят е длъжен да връчи на капитана и на пристанището декларацията по ал. 1 и да гарантира, че пратката, която ще превозва е идентична с тази, описана в декларацията.

Чл.181. Обработката, разпределението и съхраняването на опасни, или вредни за околната среда товари на кораба се извършва в съответствие с международния Кодекс за опасни товари на Международната морска организация (IMDG Code), или Правилата за превоз на опасни товари по р. Дунав (ADN-D) за корабите плаващи по р. Дунав.

Чл.182. Товари от клас 4 до клас 9 по кодекса на ИМО, с изключение на радиоактивните, могат да се съхраняват на територията на пристанището при спазване на всички изисквания на противопожарните строително-технически норми на органите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на вътрешните работи и задължителните правила на ИА „Морска администрация”.

Чл.183.(1) Обработката на опасни и вредни за околната среда товари се извършва на корабни места, предварително определени от пристанището и съгласувани с ИА “Морска администрация” и органите на Министерството на вътрешните работи.

(2) В условията на неспециализиран кей, обработката на опасни и вредни за околната среда товари се извършва по предварително разработена от пристанището технологична карта, включваща мерките за безопасност за всеки отделен товар, след предварително съгласуване с ИА “Морска администрация”, Противопожарните органи, Регионална инспекция опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и Районната инспекция за околната среда и водите (РИОСВ), а при взривоопасни товари – със специализираните органи на МВР.

Чл.184. Преди отплаването на кораба, превозващ опасни, или замърсяващи околната среда товари, пристанището предоставя на съответната дирекция на ИА “Морска администрация”, следната информация:

 1. Име и позивни на кораба;
 2. Националност на кораба;
 3. Дължина и газене на кораба;
 4. Пристанище на пристигане;
 5. Очаквано време за пристигане в пристанището;
 6. Очаквано време на отплаване;
 7. Маршрут на прехода;
 8. Точните технически наименования на опасните, или замърсяващи околната среда товари, номерът на кода на ООН, ако има такъв, класът на опасност съгласно кода за превоз на опасни товари по море (IMDG), IBC, IGC на Международната морска организация, количествата товари и тяхното разположение на борда, или ако товарите се превозват в контейнери, или преносими цистерни – идентификационните им номера;
 9. Потвърждение, че на борда на кораба има списък, манифест или съответен товарен план, съдържащ подробни данни за опасните, или замърсяващи околната среда товари и тяхното разположение.

Чл.185. Обработката на опасни товари на кораб започва след:

 • предварително одобрен от ИА “Морска администрация” товарен план;
 • представен манифест за опасен товар (форма FAL.2/Circ.51 от 15 март 1999г.).

Чл.186. Забранява се обработката на опасни товари с повредена опаковка и маркировка, при липса на знак за опасност и клас от Кодекса на ИМО.

Чл.187. Не се допуска в района на пристанището складиране на взривни и взривоопасни товари и престой на транспортни средства, превозващи такива товари.

Чл.188. Забранява се употребата на открит огън, извършване на заваръчни дейности и ползване на необезопасени ел.съоръжения и инвентар по време на обработката на опасния товар.

« РАЗДЕЛ ХІІІ. - ІІ. ПРИЕМАНЕ, ОБРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЕДИЦИЯ НА ТОВАРИ       РАЗДЕЛ ХV. - РЕКЛАМАЦИИ»