Правила и обичаи

РАЗДЕЛ ІХ.
ОТГОВОРНОСТИ НА ПРИСТАНИЩЕТО:

Чл.87. Пристанището не носи отговорност за повреда на товара или щета на кораба, сухопътно превозно средство, освен в случаите, когато те се дължат на негови виновни действия или бездействия.

Чл.88. Пристанището не носи отговорност за липса, загуба, повреда на товара или щета на кораба, или сухопътно превозно средство ако това е станало или се е случило в следствие на следното:

 1. непреодолима сила, ураган, буря или наводнение;
 2. пожар, взрив;
 3. стачки;
 4. войни, бунтове и други граждански вълнения;
 5. несъответстваща или недостатъчна опаковка на товарите;
 6. несъответстваща, недостатъчна, неясна или неправилна маркировка на товарите;
 7. въздействие на насекоми, вредители, гниене и корозия;
 8. въздействие на топлината и студа, както и други атмосферни въздействия;
 9. каквито и да е умишлени и други действия, извършени от трети лица, намиращи се на пристанищната територия с разрешение или без разрешение на пристанището;
 10. каквито и да е действия от страна на пристанището, предизвикани от крайна необходимост за обезпечаване на безопасността и защита на хората, пристанищната територия, кораба, товарите или други значими обществени интереси.

Чл.89.(1) Пристанището не отговаря пред клиентите за :

 1. естествените, законните или обичайните фири, съгласно действащото законодателство;
 2. количеството и качеството на товарите в колети, контейнери, трейлери, приети без претегляне в изправна опаковка, ако ги предава в същата изправна опаковка;
 3. разликите в теглото на товарите, оказали се при предаването им на получателя или при експедирането им, когато тези товари не са били приети чрез претегляне на пристанищна авто и/или жп везна, освен в случаите на доказана кражба, злоупотреба или недобросъвестност;
 4. разликите в теглото на товарите, указали се при натоварването им на кораб или при експедирането им по жп и автотранспорт, когато тези товари са били приети и предадени чрез различни методи за определяне на количеството им;
 5. повреди или липси на товари, дължащи се на недостатъци на амбалажа, установен с акт на компетентните органи;
 6. изменението на качеството, за повредите и за липсата на част от товара поради дълго престояване в пристанищните складове по независещи от него причини. В такива случаи, съобразно външни признаци по товара, пристанището уведомява своевременно клиентите и митническото учреждение да вземат необходимите мерки;
 7. повреди на товарите, дължащи се на техните качества или скрити недостатъци.

(2) Когато пристанището е одобрено да управлява митнически склад, включително временен митнически склад, носи отговорност по Закона за митниците и Правилника за неговото прилагане.

(3) За установените при крайно отчитане разлики в теглото на товарите, пристанището не дължи митнически сборове (мито и ДДС). Тези въпроси се уреждат от товародателите индивидуално.

« РАЗДЕЛ VІІІ. - ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДРЕЖДАНЕТО, УКРЕПВАНЕТО И СЕПАРИРАНЕТО НА ТОВАРИТЕ В КОРАБА       РАЗДЕЛ Х. - ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРЕДАВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЕКСПЕДИЦИЯ НА ТОВАРИТЕ »